รายงานประจำปี

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2564

 
เอกสารแนบ 1   กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
                          ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน การควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
 
เอกสารแนบ 2   คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย
 
เอกสารแนบ 3   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 
เอกสารแนบ 4   ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 
เอกสารแนบ 5   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย


ปี ดาวน์โหลด
2563 รายงานประจำปี 2563
2562 รายงานประจำปี 2562
2561 รายงานประจำปี 2561
2560 รายงานประจำปี 2560
2559 รายงานประจำปี 2559
2558 รายงานประจำปี 2558
2557 รายงานประจำปี 2557
2556  รายงานประจำปี 2556
2555 รายงานประจำปี 2555 
2554 รายงานประจำปี 2554 
2553 รายงานประจำปี 2553 
2552 รายงานประจำปี 2552 
2551 รายงานประจำปี 2551 
2550 รายงานประจำปี 2550 
2549 รายงานประจำปี 2549