การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
     
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
      การปฏิบัติตามนโยบาย

จริยธรรมธุรกิจ
      จริยธรรมธุรกิจ
      จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
      จรรยาบรรณของพนักงาน
      จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
      ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” 
      การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน


นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน


นโยบายสิ่งแวดล้อม
     
นโยบายสิ่งแวดล้อม
      การปฏิบัติตามนโยบาย

นโยบายบริหารความเสี่ยง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

      
คณะกรรมการ
     
 คณะกรรมการตรวจสอบ
      คณะกรรมการบริหาร
      คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
      คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
      คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
     
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
      รายงานคณะกรรมการบริหาร
      รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
      รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
      รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
      รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
     
หนังสือบริคณห์สนธิ
      ข้อบังคับ

เลขานุการบริษัท
      ข้อมูลเลขานุการบริษัท 
      คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
      ติดต่อเลขานุการบริษัท