เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 34 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-502-6871, 02-502-6766 โทรสาร: 02-502-6361
E-mail: CorporateSecretary@samartdigital.com