เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หน้าปกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2   ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3   คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4   ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5   ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6   รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7   ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8   สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10  สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14  หนังสือมอบฉันทะ
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอ Hard copy ที่ CorporateSecretary@samartdigital.com***                
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอ Hard copy ที่ CorporateSecretary@samartdigital.com***
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอ Hard copy ที่ CorporateSecretary@samartdigital.com***
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15  รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16  การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 18  แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samartdigital.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แจ้งเพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับรูปเล่ม)
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2   ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3   คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4   รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5   ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6   ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7   หนังสือมอบฉันทะ
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8   รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9   การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ฉบับรูปเล่ม)


มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2   สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4   ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5   หนังสือมอบฉันทะ
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6   รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7   การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8   แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ฉบับรูปเล่ม)

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2   สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3   แบบรายงานการเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4   ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5   หนังสือมอบฉันทะ
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6   รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7   การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8   แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ฉบับรูปเล่ม)
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติม)
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2   ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3   คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4   รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5   ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6   ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7   หนังสือมอบฉันทะ
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8   รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9   การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563


หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (ฉบับรูปเล่ม)
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ
         หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
         หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
         หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

                                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจำปี 2563 (ฉบับรูปเล่ม)

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
       หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงมติงดจ่ายเงินปันผล


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ยกเลิก)

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ

      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

2. รายงานประจำปี 2561

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2562

7. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ

      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

11. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561
13. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

14. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2. รายงานประจำปี 2560

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

6. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2561

8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
9. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
10.ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

11. หนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

12. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

13. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
15. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560


1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

4. สารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

7. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

8. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

9. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

--------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

2. รายงานประจำปี 2559

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

6. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2560

8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

11. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559

13. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

2. รายงานประจำปี 2558

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558

6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2559

7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้