วิเคราะห์งบการเงิน

วิเคราะห์งบการเงิน 

ปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566
ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565
ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563
ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560
ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559
ปี 2558 ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558
ปี 2557 ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2557
ปี 2556 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556
ปี 2555 - - ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2555