นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-502-6871, 02-502-6766 โทรสาร: 02-502-6361
E-mail : InvestorRelations
@samartdigital.com