สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

  

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2564 หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายลง อัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้น ทั่วโลกทยอยยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทาง โดยประเทศไทยสามารถเปิดประเทศได้เต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกประเทศทั้งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสแรก และการล็อกดาวน์เมืองสำคัญของจีน ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน เมื่อผนวกกับความต้องการสินค้าและบริการของโลกที่เร่งตัวขึ้นในช่วงเริ่มเปิดประเทศ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศแกนหลักรวมถึงไทยเร่งสูงขึ้น ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินเกือบทั่วโลกจึงปรับมาเข้มงวดขึ้น

 

ในปี 2566 คาดว่าจะเป็นปีแรกที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยสามารถกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 คาดเศรษฐกิจไทยปี 2566 จะยังเติบโตต่อเนื่องจากปี 2565 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เติบโตจากการจ้างงานที่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว การลงทุนที่ยังมีสัญญาณเชิงบวกอยู่บ้างจากการฟื้นตัวของภาคบริการ ความต่อเนื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อย่างไรตาม การลงทุนในบางอุตสาหกรรมและการส่งออกในภาพรวมจะเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาวะทางการเงินที่ตึงตัวขึ้น การเติบโตต่ำของเศรษฐกิจจีน สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัยเหล่านี้อาจจำกัดการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน ในการทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการสร้างคนคุณภาพและส่งเสริมสังคมคุณธรรม ที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคนคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ สำหรับการส่งเสริมสังคมคุณธรรมบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความดีสู่สังคม

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด และเพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่น คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยื่น

 

 

                                

นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต                      นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
    ประธานกรรมการ                          ประธานกรรมการบริหาร