สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

  

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับความคืบหน้าในการจัดหาและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชน ทำให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดลง รวมทั้งได้มีการเปิดประเทศตามแผนที่วางไว้ในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ภาคการขนส่ง ธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิง รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลพนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

 

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีการขยายตัวเร่งขึ้นมาก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายและมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้าคาดว่าจะมีการขยายตัวเช่นกัน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ การจ้างงาน และการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ การดำเนินของภาครัฐก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการขนส่งระหว่างประเทศ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น และความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด และเพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่น คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยื่น

 

 

                                                            

(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)                       (นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)
    ประธานกรรมการ                               ประธานกรรมการบริหาร