การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567


.............................................................................................................................


หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


.............................................................................................................................


หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565


แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565


.............................................................................................................................


หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


.............................................................................................................................


หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


.............................................................................................................................

การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2562

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2562

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2562


.............................................................................................................................

การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2561

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2561

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2561


.............................................................................................................................


การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2560


แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2560

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2560

.............................................................................................................................

การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2559


แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2559


หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2559