ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565

» [6/12/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [6/12/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [2/12/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [2/12/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 10
» [1/12/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [29/11/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [28/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [25/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [24/11/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [23/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [22/11/2565] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
» [22/11/2565] แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
» [21/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [21/11/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [21/11/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 9
» [21/11/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [17/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [14/11/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [11/11/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [11/11/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 8
» [11/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/11/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
» [10/11/2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
» [10/11/2565] งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
» [9/11/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [8/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [7/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [4/11/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [3/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [2/11/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [1/11/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [31/10/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [28/10/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [21/10/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [21/10/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [21/10/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 7
» [19/10/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [19/10/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [18/10/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [11/10/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [7/10/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [30/9/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [30/9/2565] เชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และส่งคำถามล่วงหน้า
» [30/9/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 6
» [30/9/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [28/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [27/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [26/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [22/9/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [22/9/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5
» [22/9/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [20/9/2565]  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [19/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5) - แก้ไข
» [16/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [15/9/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [15/9/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4
» [14/9/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [13/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [12/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [5/9/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [1/9/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [1/9/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [1/9/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3
» [31/8/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [30/8/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [24/8/2565] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
» [23/8/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [22/8/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [15/8/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [15/8/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2
» [15/8/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [11/8/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [11/8/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
» [11/8/2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
» [11/8/2565] งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
» [27/7/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [26/7/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [25/7/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [18/7/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [15/7/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [14/7/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [14/7/2565] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
» [30/6/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [28/6/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [23/6/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [21/6/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
» [21/6/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/6/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [15/6/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (แก้ไข)
» [14/6/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [10/6/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [8/6/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [8/6/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1
» [23/5/2565] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
»
 [12/5/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

» [12/5/2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
» [12/5/2565] งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
» [29/4/2565] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
»
 [22/4/2565] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
» [20/4/2565] แจ้งเพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
» [24/3/2565] แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท
» [22/3/2565] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
» [22/3/2565] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
» [18/3/2565] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
» [16/3/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [1/3/2565] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
» [24/2/2565] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
» [24/2/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
» [24/2/2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
» [24/2/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
» [24/2/2565] งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
» [24/2/2565] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
» [24/2/2565] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2565
» [21/2/2565] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
» [14/2/2565] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 - แก้ไข
» [14/2/2565] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 - แก้ไข
» [10/2/2565] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
» [9/2/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [8/2/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (ครบจำนวนที่ออกและเสนอขาย)
» [8/2/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [8/2/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 21
» [31/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [28/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [28/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [28/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 20
» [28/1/2565] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
» [27/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [27/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [27/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 19
» [24/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [21/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [17/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [17/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [17/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 18
» [14/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [13/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [13/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [13/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 17
» [12/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [11/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [10/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
» [7/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
» [7/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [16/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 16
» [5/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [4/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564
» [27/12/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [27/12/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 15
» [22/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพหลักเกณฑ์การคำนวณ และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว - แก้ไข
» [22/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [21/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [20/12/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [20/12/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 14
» [17/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [14/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [13/12/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [13/12/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 13
» [13/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [3/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [2/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [29/11/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [29/11/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 12
» [25/11/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [25/11/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 11
» [25/11/2564] แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
» [24/11/2564] แจ