ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565


» [10/6/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [8/6/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [8/6/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1
» [23/5/2565] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
»
 [12/5/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

» [12/5/2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
» [12/5/2565] งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
» [29/4/2565] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
»
 [22/4/2565] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
» [20/4/2565] แจ้งเพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
» [24/3/2565] แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท
» [22/3/2565] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
» [22/3/2565] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
» [18/3/2565] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
» [16/3/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [1/3/2565] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
» [24/2/2565] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
» [24/2/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
» [24/2/2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
» [24/2/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
» [24/2/2565] งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
» [24/2/2565] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
» [24/2/2565] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2565
» [21/2/2565] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
» [14/2/2565] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 - แก้ไข
» [14/2/2565] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 - แก้ไข
» [10/2/2565] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
» [9/2/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [8/2/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (ครบจำนวนที่ออกและเสนอขาย)
» [8/2/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [8/2/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 21
» [31/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [28/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [28/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [28/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 20
» [28/1/2565] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
» [27/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [27/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [27/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 19
» [24/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [21/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [17/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [17/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [17/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 18
» [14/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [13/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [13/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [13/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 17
» [12/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [11/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [10/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
» [7/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
» [7/1/2565] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [16/1/2565] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 16
» [5/1/2565] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [4/1/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564
» [27/12/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [27/12/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 15
» [22/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพหลักเกณฑ์การคำนวณ และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว - แก้ไข
» [22/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [21/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [20/12/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [20/12/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 14
» [17/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [14/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [13/12/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [13/12/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 13
» [13/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [3/12/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [2/12/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [29/11/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [29/11/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 12
» [25/11/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [25/11/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 11
» [25/11/2564] แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
» [24/11/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [22/11/2564] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
» [22/11/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [19/11/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [19/11/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 10
» [18/11/2564] ได้รับประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ
» [18/11/2564] รายงานแนวทางและความคืบหน้าการแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C
» [15/11/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [12/11/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/11/2564] แจ้งแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของ SDC-W1
» [9/11/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [9/11/2564] กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
» [9/11/2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
» [9/11/2564] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
» [9/11/2564] งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
» [9/11/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 9
» [4/11/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [3/11/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [2/11/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [28/10/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [28/10/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 8
» [27/10/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [27/10/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 7
» [25/10/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [21/10/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [19/10/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [19/10/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [19/10/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [19/10/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 6
» [18/10/2564] พันธมิตรธุรกิจเพื่อให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอลได้ลงนามในสัญญาให้บริการ
» [19/10/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [15/10/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [12/10/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (แก้ไข)
» [11/10/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [7/10/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [4/10/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (แก้ไข)
» [30/9/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [30/9/2564] เชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และส่งคำถามล่วงหน้า
» [23/9/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [23/9/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5
» [22/9/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [22/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/9/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [20/9/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4
» [20/9/2564] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชประจำปี 2564
» [17/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [13/9/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [3/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
» [3/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
» [2/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [2/9/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [26/8/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [26/8/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3
» [25/8/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [24/8/2564] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
» [24/8/2564] แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ครั้งที่ 7
» [23/8/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [23/8/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2
» [18/8/2564] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [18/8/2564] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพ
» [17/8/2564] ชี้แจง Trading Alert List
» [17/8/2564] แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
» [16/8/2564] รายงานแนวทางและความคืบหน้าการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C
» [13/8/2564] แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
» [11/8/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/8/2564] ชี้แจง Trading Alert List
» [10/8/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/8/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/8/2564] กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation
» [10/8/2564] แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SDC-W1)
» [10/8/2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
» [10/8/2564] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
» [10/8/2564] งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
» [9/8/2564] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1
» [29/7/2564] พันธมิตรธุรกิจเพื่อให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ใช้บริการระบบวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio
» [5/7/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [18/6/2564] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
» [9/6/2564] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1 (เพิ่ม Template)
» [8/6/2564] แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ครั้งที่ 6
» [8/6/2564] แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
» [24/5/2564] รายงานแนวทางและความคืบหน้าการแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C
» [17/5/2564] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
» [11/5/2564] กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
» [11/5/2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
» [11/5/2564] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
» [11/5/2564] งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
» [11/5/2564] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
» [28/4/2564] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
» [27/4/2564] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
» [27/4/2564] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
» [20/4/2564] แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
» [25/3/2564] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
» [12/3/2564] รายงานแ&