ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566

» [5/9/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [4/9/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [1/9/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
» [31/8/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [28/8/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [23/8/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [22/8/2566] รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C
» [22/8/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [18/8/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/8/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [10/8/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» 
[10/8/2566] กําหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
» [10/8/2566] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
» [10/8/2566] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
» [10/8/2566] งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
» [8/8/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [2/8/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [2/8/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5
» [18/7/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (แก้ไข)
» [18/7/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [11/7/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [11/7/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [7/7/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [5/7/2566] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
» [23/6/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4
» [16/6/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3
» [14/6/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [12/6/2566] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
» [9/6/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [8/6/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [6/6/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [6/6/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5) (ครั้งสุดท้าย)
» [1/6/2566] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [1/6/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2
» [19/5/2566] รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C
» [19/5/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [17/5/2566] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [17/5/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1
» [15/5/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [11/5/2566] กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
» [11/5/2566] แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
» [11/5/2566] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
» [11/5/2566] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
» [2/5/2566] แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท
» [27/4/2566] มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
» [10/4/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [7/4/2566] กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SDC-W1 (แก้ไข)
» [5/4/2566] รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
» [4/4/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [4/4/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [31/3/2566] กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SDC-W1
» [31/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [31/3/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [30/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [29/3/2566] 
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
» [23/3/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [22/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [17/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)
» [16/3/2566] แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)
» [15/3/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [13/3/2566] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [13/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [13/3/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 18
» [10/3/2566] รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C
» [9/3/2566] แจ้งผลคำพิพากษาของศาลแพ่ง เกี่ยวกับกรณีบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับ    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
» [8/3/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [3/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) - แก้ไข
» [3/3/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [1/3/2566] กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
» [27/2/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [24/2/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 17
» [24/2/2566] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [23/2/2023] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล                

» [23/2/2566] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
» [23/2/2566] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
» [23/2/2566] งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
» [22/2/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [22/2/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [21/2/2566] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
» [21/2/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [17/2/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [10/2/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 16
» [10/2/2566] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [8/2/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [7/2/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [6/2/2566] ชี้แจง Trading Alert List
» [6/2/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [6/2/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [3/2/2566] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [3/2/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 15
» [2/2/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [31/1/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [31/1/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [27/1/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [27/1/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [25/1/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [20/1/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [19/1/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/1/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [16/1/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [13/1/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [13/1/2566] การไม่ปรับสิทธิของ SDC-W1
» [13/1/2566] การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 14
» [12/1/2566] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
» [11/1/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (แก้ไข)
» [11/1/2566] แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
» [10/1